Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly od 1.1.2016

Zákon c.387/2015 Z.z., ktorým sa s úcinnostou od 1.1.2016 mení a doplna zákon c.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravil aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej, resp. emisnej kontroly vozidla.

Stanica technickej kontroly Prešov

 

Aktuálny sadzobník pokút:

SPRÁVNY DELIKT POKUTA

  • Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej (za každé vozidlo osobitne) (*1) 66 €
  • Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej (za každé vozidlo osobitne) (*2) 165 €
  • Nepodrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o povinnosti podrobit vozidlo kontrole rozhodol príslušný okresný úrad 165 €
  • Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel 165€

Pokračovanie