Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Nové povinné označenie niektorých nákladných vozidiel od 1. júla 2010

Od júla s jasnými obrysmi

UNI STK je stanicou technickej kontroly pre všetky druhy vozidiel - medzi ne okrem osobných áut, motocyklov, autobusov a štvorkoliek patria aj nákladné vozidlá všetkých kategórií. Rozľahlé parkovisko pri budove UNI STK slúži práve pre komfort týchto nadrozmerných vozidiel. Od 1. júla 2010 sa na niektoré z nich bude vzťahovať nové nariadenie o povinnom označení, ktorého existencia bude podmienkou absolvovania technickej kontroly. Poďme sa na tieto zmeny pozrieť bližšie.

 

Ťažké nákladné vozidlá sa v cestnej premávke väčšinou pohybujú v porovnaní s ostatnými vozidlami pomalšie. Ich včasné rozoznanie, najmä za obmedzenej viditežnosti, preto môže byť rozhodujúce pre zabránenie nehode. Veľmi nebezpečnou môže byť aj situácia, kedy je na okraji cesty odstavené neosvetlené nákladné vozidlo. Odrazové sklá, dlhé roky jediné zariadenia tohto druhu na vozidlách, sú v súčasnosti už prekonaným technickým riešením. Viaceré vážne nehody viedli zákonodarcov v európskych krajinách k tomu, aby presadzovali účinnejšie reflexné označenie. Na trend zvyšovania viditeľnosti vozidiel nadväzuje aj nové nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z., ktoré zavádza povinné odrazové označenie na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104. Ide o vyznačenie bočných a zadných obrysov vozidiel pásmi z reflexného materiálu. Povinnosť sa týka nákladných automobilov (vozidlá kategórie N) nad 7,5 tony a prípojných vozidiel nad 3,5 t najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (vozidlá kategórií O3 a O4 ) s účinnosťou:

a) od 10.10.2009 pre tie, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 10.10.2009,

b) od 1.7.2010 pre tie, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 1.1.2005 do 9.10.2009,

c) od 1.1.2011 pre tie, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 1.1.2000 do 31.12.2004.

Dosiaľ povinné reflexné označenia vozidiel v SR. Vľavo označenie pomalého vozidla podľa predpisu EHK č. 69 (v SR do 40 km.h-1), uprostred označenie dlhého prípojného vozidla podľa predpisu EHK č. 70 (v SR vozidlá kategórií O1 až O3 dlhšie než 8 m vrátane oja a všetky vozidlá kategórie O4) a vpravo označenie ťažkého nákladného motorového vozidla podľa predpisu EHK č. 70 (v SR nad 7,5 t).

 

To znamená, že okrem nových vozidiel týchto kategórií takto budú musieť byť postupne dodatočne vybavené i všetky staršie, prihlásené do evidencie od roku 2000. Výnimku z povinnosti byť vybavené zadným odrazovým označením budú mať vozidlá so šírkou nepresahujúcou 2100 mm. Podobne vozidlá s dĺžkou nepresahujúcou 6000 mm nebudú musieť byť vybavené bočným odrazovým označením. Odrazové vyznačenie obrysov je zakázané pre osobné automobily (kategória M1) a prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (kategória O1).

Bočné a zadné čiastočné odrazové označenie na návese. Bočné čiastočné označenie zodpovedá predpísanej forme. Zadné čiastočné označenie možno použiť iba vtedy, ak dodržanie predpísanej formy označenia nie je možné. Na ťahači odrazové označenie nie je povinné, použitie líniového je len odporúčané.t).

Požiadavky na označenie

Odrazové označenie na zvýšenie viditežnosti a rozoznateľnosti vozidla musí podľa predpisu EHK č. 48 plniť nasledujúce požiadavky:

a) Materiál použitý na odrazové označenia musí plniť technické podmienky a byť schválený podža predpisu EHK č. 104. Ide o pásy reflexnej fólie so šírkou 50 mm. Povinné je označenie materiálu schvaľovacími značkami EHK s hustotou jedna značka na každých 500 mm.

b) Na boku vozidla možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.

c) Odrazové označenie musí byť na vozidle umiestnené tak, aby pásy, z ktorých sa skladá, boli pokiaž možno vodorovné alebo zvislé, v súlade s tvarom, konštrukciou a použitím vozidla.

d) Odrazové označenie môže byť tvorené jednou časťou, alebo zložené z viacerých častí. Ak nie je označenie pásmi spojité, musia byť medzery medzi jednotlivými časťami čo najmenšie a nemali by byť väčšie ako polovica dĺžky najkratšej časti.

e) Bočné odrazové označenie musí byť orientované pokiaľ možno rovnobežne so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla, v súlade s tvarom, konštrukciou a použitím vozidla. Zadné odrazové označenie musí byť orientované pokiaľ možno rovnobežne s priečnou rovinou vozidla, v súlade s tvarom, konštrukciou a použitím vozidla.

f) Zadné odrazové označenie musí byť úplné a bočné odrazové označenie čiastočné alebo úplné. Ak však tvar, usporiadanie, konštrukcia alebo použitie vozidla neumožňujú použiť predpísanú formu odrazového označenia, môže byť namiesto neho použité líniové označenie.

g) Zadné odrazové označenie musí byť umiestnené čo najbližšie k bočným okrajom vozidla. Súčet dĺžok jeho vodorovne orientovaných častí musí pokrývať najmenej 80% šírky vozidla.

h) Bočné odrazové označenie musí byť umiestnené čo najbližšie k prednému a zadnému okraju vozidla (alebo kabíny ťahača návesov), nie však ďalej ako 600 mm od predného a zadného okraja vozidla (alebo kabíny ťahača návesov) v prípade motorových vozidiel, alebo od predného a zadného okraja vozidla (okrem oja) v prípade prípojných vozidiel. Súčet dĺžok jeho vodorovne orientovaných častí musí pokrývať najmenej 80% dĺžky vozidla okrem kabíny (alebo dĺžky kabíny ťahača návesov) v prípade motorových vozidiel, alebo dĺžky vozidla (okrem oja) v prípade prípojných vozidiel.

i) Spodné prvky odrazového označenia musia byť umiestnené čo najnižšie, v rozmedzí od 250 mm do 1500 mm nad rovinou vozovky, prípadne až do 2100 mm nad rovinou vozovky, ak konštrukcia vozidla neumožňuje dodržať výšku 1500 mm. Horné prvky označenia nesmú byť umiestnené nižšie ako 400 mm pod horným okrajom vozidla.

j) Vyznačenie horných rohov obrysu vozidla pri čiastočnom odrazovom označení musí byť vyhotovené dvomi pásmi s dĺžkou aspoň 250 mm zvierajúcimi uhol 90°.

k) Vzdialenosť medzi zadným odrazovým označením a najbližším predpísaným brzdovým svetlom musí byť väčšia ako 200 mm.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.testek.sk v sekcii pre verejnosť.