Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Denné prevádzkové svetlá

Denné svietidlá sú najlepšou alternatívou denného svietenia. Na rozdiel od obyčajných stretávacích svetiel je ich prevádzka automatizovaná a ekonomickejšia. Aj tu však platia isté pravidlá, ktoré je potrebné dodržať.

Možnosť používať denné prevádzkové svietidlá na vozidlách zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa § 32 ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení. V porovnaní s používaním stretávacích svetlometov na tento účel je výhodou najmä ich nižší príkon a z neho vyplývajúca úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných emisií.

Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň. Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N, na vozidlách ostatných kategórií nesmú byť použité. Denné prevádzkové svietidlá môžu byť doplnené i na tie vozidlá, ktoré nimi neboli pôvodne vybavené.

Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. A práve tieto podmienky sú ustanovené v predpise EHK č. 48, z ktorého okrem iného vyplýva:

1. Denné prevádzkové svietidlá musia byť na vozidlo montované vo dvojici. Fotometrické vlastnosti oboch svietidiel dvojice musia byť zhodné. Orientované musia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby.

2. Svietidlá musia byť namontované tak, aby nimi vyžarované svetlo nepôsobilo rušivo na vodiča buď priamo, alebo nepriamo, prostredníctvom spätných zrkadiel a reflexných plôch na vozidle.

3. Svietidlá musia byť schválené a označené príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky musia mať označenie „RL“.

4. Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť:

a) automatické zapnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe umožňujúcej chod motora.

b) automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetelné výstražné zariadenie.

c) spolu s dennými prevádzkovými svietidlami nesmú svietiť obrysové svietidlá a svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. b) zakazuje v premávke na pozemných komunikáciach prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou. Ak sa zistí, že k takejto úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozidla od obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uložená pokuta do výšky 331,94 eur a vozidlo v konečnom dôsledku vyradené z premávky na pozemnýchkomunikáciách natrvalo.

 

Ing. Miroslav Šelleng

vedúci UNI STK

 

Späť na úvodnú stránku