Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Informácia pre prevádzkovatelov nákladných vozidiel

Od júla je pípanie povinné

1. júl 2010 bol dňom, od kedy sa na motorových vozidlách kategórií M a N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 tony začalo vyžadovať vybavenie zvukovou signalizáciou cúvania.

Povinnosť vyplývajúca z paragrafu 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sa od tohto dátumu vzťahuje nielen na nové nákladné vozidlá, ale spätne aj na všetky automobily príslušnej kategórie a tonáže, ktoré už sú v prevádzke. Výnimku budú mať vozidlá, ktoré boli po prvýkrát prihlásené do evidencie pred 1. januárom 2000 (vrátane). Treba dodať, že veľká časť vozidiel v prevádzke takýmto zariadením vybavená je, i keď povinnosť dosiaľ v predpisoch chýbala. Zariadenie, ktoré bude pri zaradenom spätnom chode a bežiacom motore vydávať prerušované výstražné zvukové znamenie, má byť umiestnené v zadnej časti vozidla. Hladina zvuku tohto zariadenia by mala byť pritom vyššia, ako zvuk za zadnou časťou vozidla, najviac však 118 decibelov. Frekvencia prerušovaného zvukového znamenia má byť v rozmedzí 2 až 4 Hz a jeho trvanie nesmie byť dlhšie ako 0,6 s medzi prerušeniami. Pri samotnej technickej kontrole sa bude absencia alebo nefungovanie takéhoto zariadenia na vozidle, pre ktoré je predpísané, považovať za vážnu chybu v kontrolnom úkone č. 701 (Zvukové výstražné zariadenie). Nesplnenie podmienok pre hladinu zvuku a frekvenciu prerušovania sa bude považovať za ľahkú chybu v rovnakom kontrolnom úkone, avšak len v prípadoch, ak bude zjavné pri subjektívnom posúdení bez použitia meradiel.

 

Ing. Miroslav Šelleng

vedúci UNI STK
Späť na úvodnú stránku