Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Na kontrole vám nikto doklady nezadrží

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s technickými a emisnými kontrolami vozidiel

Musí vozidlo absolvovať technickú kontrolu v okrese, v ktoromje evidované?

Nie, neplatí žiadne obmedzenie, ani podľa miesta bydliska, ani podľa okresu evidencie vozidla. Technickú kontrolu je možné vykonať v ktorejkoľvek STK na Slovensku podľa voľby prevádzkovateľa vozidla. To sa vzťahuje na pravidelnú aj opakovanú kontrolu.

Ak je výsledok kontroly zlý, môžu v STK zadržať vodičovi osvedčenie o evidencii?

Nie, stanica technickej kontroly a jej kontrolní technici nemajú právomoc zadržiavať osvedčenie o evidencii, ani meniť ho, alebo vyznačovať doň záznamy.

Kde nájde bežný občan všetky možné dôvody na hodnotenia vozidla ako technicky nespôsobilého na premávku? Sú postupy, ktoré kontrolní technici používajú, zverejnené a voľne prístupné?

Všetky dôvody na hodnotenia vozidla ako technicky nespôsobilého na premávku sú uvedené v paragrafe 17 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z.z. V paragrafe 48 odseku 2 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z. sú zase uvedené dôvody na dočasnú spôsobilosť. Postupy aplikované pri technických kontrolách sú stanovené metodickými pokynmi ministerstva dopravy a prístupné sú na internete prostredníctvom stránky ministerstva, alebo na www.testek. sk v sekcii „Predpisy“.

Aký doklad má vodič na STK predložiť, keď mu polícia zadržala osvedčenie o evidencii kvôli zlému technickému stavu vozidla?

V prípade dvojdielnych dokladov o evidencii vodič predkladá tú časť dokladov, ktorá mu nebola zadržaná. V prípade jednodielneho osvedčenia o evidencii sa na STK predkladá jeho aktuálna kópia spolu s potvrdením polície o zadržaní originálu. Majiteľom jednodielnych dokladov (vydávaných v rozmedzí 2005 - 2010) preto odporúčame urobiť si včas kópiu osvedčenia.

Musí absolvovať technickú a emisnú kontrolu vozidlo, ktoré je u nás používané, ale jazdí na zahraničných evidenčných číslach?

V slovenskej STK nie je možné vykonať technickú kontrolu vozidla evidovaného v zahraničí. Kontrola musí byť vykonaná v krajine evidencie vozidla a doklad o tom, že vozidlo má platnú technickú a emisnú kontrolu môžu slovenské kontrolné orgány vyžadovať.

Je na Slovensku možné prihlásiť do evidencie vozidlo s pravostranným riadením?

Nie, na Slovensku nie je možné (až na výnimky ako napríklad zametacie vozidlá) prihlásiť vozidlo s riadením na pravej strane a v strede. Zákon nepovoľuje ani prestavbu takýchto vozidiel na ľavostranné riadenie.

Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla, príslušný údaj na osvedčení o technickej kontrole je preto neplatný. Ako treba postupovať?

V minulosti vykonaná pravidelná technická kontrola je platná až do uplynutia stanovenej lehoty jej platnosti. Nič na tom nemení ani výmena evidenčného čísla a s tým spojená neaktuálnosť dokladov. Nový doklad s aktuálnym údajom možno získať pri administratívnej technickej kontrole. Tá má oveľa menší rozsah (ide len o identifikáciu vozidla a preverenie, či je technická kontrola ešte platná) a taktiež podstatne nižšiu cenu.

Treba pri strate kontrolnej nálepky, alebo dokladu o absolvovaní ísť na technickú kontrolu znova?

Platí to, čo v predošlom prípade, stratou alebo poškodením platnosť pravidelnej technickej kontroly nezaniká. Doklady však treba dať do poriadku, resp. znovu získať prostredníctvom administratívnej TK.

Ako postupovať pri zmene počtu miest vo vozidle, pri výmene karosérie, alebo motora vozidla?

Prípady výmeny karosérie alebo výmeny motora rovnakého typu v rámci jedného typového radu, alebo zmeny obsaditeľnosti zväčšením počtu miest na sedenie, sa podľa zákona č. 725/2004 nepovažujú za prestavbu, nie je preto potrebné vopred žiadať o ich povolenie, ani po ich vykonaní vozidlo schvaľovať. Do siedmich dní odo dňa vykonania je však potrebné požiadať obvodný úrad pre cestnú dopravu o zápis zmeny údajov do osvedčenia o evidencii vozidla (prípadne technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nie je prihlásené v evidencii).

Musí absolvovať technickú kontrolu vozidlo, ktoré bolo dočasne odhlásené z evidencie a jeho majiteľ ho chce znova prihlásiť?

Nie. Ak má vozidlo platnú technickú kontrolu, nie je potrebné ju pri prihlásení vozidla do evidencie absolvovať znova. Ak vozidlo v čase opätovného uvedenia do prevádzky nemá platnú technickú kontrolu (prípadne emisnú kontrolu), musí ho jeho prevádzkovateľ v lehote do siedmich dní nechať podrobiť pravidelnej technickej kontrole.

Kde je možné zistiť lehoty pravidelných technických kontrol a povinnú výbavu vozidla?

Tieto informácie sú verejnosti bežne prístupné, poskytuje ich v plnej miere aj naša internetová stránka www.unistk.sk.

Môže si človek pri kúpe jazdeného vozidla overiť, či kontrolná nálepka technickej kontroly nie je falošná?

Overenie toho, ktorému vozidlu a s akou platnosťou bola kontrolná nálepka pridelená, je možné na internetovej stránke www.testek.sk.

Späť na úvodnú stránku