Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Nové pravidlá pri vykonávaní technickej kontroly vozidiel kategórií M, N, O

Na kontrolu aj s nákladom

K významným zmenám pri technickej kontrole došlo od 1. februára 2012 v kategóriách vozidiel M,N a O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Tieto vozidlá budú musieť absolvovať kontrolu zaťažené presne určenou časťou užitočnej hmotnosti.

Podľa doterajších predpisov museli byť vozidlá pristavované na technickú kontrolu v staniciach technickej kontroly (STK) nezaťažené. Od 1.2.2012 prichádza ku zmene, vozidlá kategórií M, N a O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t budú musieť byť na TK kontrolované zaťažené. Ostatné vozidlá týchto kategórií, pri ktorých prípustná hmotnosť vozidla nepresahuje 3,5 t, technickú kontrolu absolvujú tak ako doteraz, bez nákladu.

Nutnosť zaťaženia vozidiel vyplýva z postupu kontroly účinku prevádzkovej brzdy vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t podľa normy ISO 21069. Smernica 2010/48/EÚ určuje všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť prispôsobiť tejto norme kontrolu bŕzd vykonávanú v rámci pravidelnej technickej kontroly. Minimálne zaťaženie, s akým treba vozidlo na technickú kontrolu pristaviť, je určené takto:

Vozidlá určené na prepravu osôb (kategórie M1, M2, M3) s najväčšou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t musia prísť na technickú kontrolu zaťažené na 60 % celkovej prípustnej hmotnosti. Rovnako je to aj s nákladnými vozidlami kategórie N2 (nákladné vozidlá od 3,5t do 12t) a N3 (nákladné vozidlá nad 12t), pričom ak ide o ťahač návesov, musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves. Prípojné vozidlá kategórie O3 (s najväčšou prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 10 t) a O4 (nad 10t) musia absolvovať technickú kontrolu s minimálnym zaťažením 40 %.

Minimálne zaťaženie sa vypočítava ako percentuálny podiel okamžitej hmotnosti k najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla.

Pre úplnosť treba dodať, že časť vozidiel uvedených v predošlom texte spĺňa podmienku minimálneho zaťaženia už v nenaloženom stave, pri zaťažení na prevádzkovú hmotnosť. Pristavovať na technickú kontrolu naložené bude potrebné najmä tie vozidlá, ktoré majú veľký rozdiel medzi prevádzkovou a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou. Hlavným rozdielom je požiadavka, ktorá v doterajších predpisoch nebola, a to odmeranie brzdných síl pri najmenej 30 % maximálneho plniaceho tlaku v brzdových okruhoch. Vyššia hodnota tlaku, pri ktorom sa brzdné sily odmerajú, umožní v porovnaní s doterajším postupom presnejšie vyhodnotiť účinok bŕzd.

Znamená to, že na STK sa už nebude merať okamžitá hmotnosť vozidla. Splnenie podmienky minimálneho zaťaženia sa teda nebude preverovať priamo. Ak sa však pri skúške prevádzkovej brzdy nedosiahne tlak v brzdovom okruhu meranej nápravy najmenej 30 % maximálneho plniaceho tlaku, bude to dôvodom na hodnotenie vozidla ako dočasne (to znamená na 30 dní) spôsobilého na premávku na pozemných komunikáciách. Vozidlo potom bude musieť byť pristavené viac zaťažené na opakovanú kontrolu.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

Späť na úvodnú stránku