Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Nová výška pokút

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly od 1. februára 2012

Nový sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly vstúpil do platnosti 1. februára 2012. Našťastie pre zábudlivých vodičov, nedošlo v ňom k výrazným posunom pokút smerom hore.
Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravil aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly vozidla (§ 107 zákona). Neprišlo k výraznejším zmenám, jednotlivé sumy boli len zaokrúhlené na celé eurá. Aktuálny sadzobník pokút vyzerá od 1. februára takto:

Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej (zakaždé nepodrobené vozidlo osobitne) - 66 eur

Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne) - 166 eur

Nepodrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o povinnosti podrobiť vozidlo kontrole rozhodol príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie - 166 eur

Prípady, v ktorých je technická kontrola administratívna povinná, sú určené v § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov takto:

a) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

b) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o opätovnom schválení vozidla, ktoré bolo odcudzené a znovu nájdené, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

c) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, d) ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla vozidla, na ktorom bola kontrolnánálepka nalepená.

Pokutu ukladá obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Pracovníci úradov majú prístup do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel, do ktorého STK priebežne v reálnom čase zaznamenávajú výsledok každej technickej kontroly kdekoľvek na Slovensku. Vedia teda zistiť, či má vozidlo platnú technickú kontrolu. Obdobné výšky pokút platia i za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole. Ak vozidlo podlieha súčasne technickej aj emisnej kontrole, a nebola vykonaná žiadna z nich, potom je pokuta uložená za každý správny delikt osobitne. To znamená, že celková suma dosiahne dvojnásobok sumy uvedenej v predošlom texte.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

 

Späť na úvodnú stránku