Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Onedlho bude aj v prevádzke STK zavedené povinné monitorovacie zariadenie

Pripravte sa na kamery

Zavedenie monitorovacích systémov nadväzuje na projekt, ktorým sa na podnet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začali zaoberať technické služby technickej kontroly vozidiel TESTEK a emisnej kontroly vozidiel S-EKA spolu s Národnou asociáciou STK už v roku 2009. UNI STK ako nedávno otvorená a moderná prevádzka, má záznamový systém zavedený už od začiatku, aj keď ten doteraz slúžil len na internú potrebu. Onedlho sato zmení.

Jasný zámer

Cieľom zavedenia monitorovacích zariadení je účinnejšie odhaľovanie prípadov nepoctivého vykonávania technických a emisných kontrol. Národná asociácia STK sa rozhodla tento projekt podporiť a v spolupráci so zástupcami poverených technických služieb technickej kontroly vozidiel a emisnej kontroly motorových vozidiel vybrala dvoch dodávateľov na potrebné snímacie zariadenia. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky kamerových systémov sa uskutočnilo vo februári a marci 2010 s pozitívnym výsledkom. Komisia odporučila doriešiť právne úkony s ochranou osobných údajov v súvislosti so snímaním a uchovávaním obrazových záznamov. Okrem toho odporučila úpravy techniky v rámci informačného systému technickej a emisnej kontroly, aby systém bol schopný pracovať s potrebnými dátami. Projekt podobne napredoval aj v rámci emisných kontrol s tým, že jeden kamerový systém by sa využíval pre STK a zároveň aj pre pracovisko emisnej kontroly.

Termín zavedenia

V novelizácii zákona č. 725/2004 Z.z. bolo pre STK zavedené obdobie skúšobnej prevádzky od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013. V tomto čase majú byť všetky STK postupne vybavované schválenými monitorovacími záznamovými zariadeniami. Po 30. 6. 2013 budú musieť mať tento systém všetky STK a pracoviská emisnej kontroly (PEK). Samostatné PEK majú mať skúšobné obdobie o pol roka dlhšie, teda do 31. 12. 2013, po tomto dátume musia byť zariadením vybavené všetky samostatné pracoviská emisnej kontroly. Skúšky vhodnosti zariadení určených na použitie pri technických kontrolách bude vykonávať technická služba technickej kontroly vozidiel, a skúšky zariadení určených pre emisné kontroly zas technická služba emisnej kontroly vozidiel. Dodávatelia monitorovacích technických zariadení môžu schválené systémy inštalovat na jednotlivé STK a PEK iba pri splnení stanovených technických podmienok.

Zariadenia pre STK a PEK

Priestor kontrolnej linky STK má byť snímaný najmenej tromi kamerami. Monitorovacie záznamové zariadenie má okrem toho zahŕňať server záznamového zariadenia, ktorý automaticky zasiela snímky do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel, a na ktorom sa automaticky ukladá záznam. Server a komunikačné zariadenia môžu byť spoločné pre viacero kontrolných liniek. Monitorovacie záznamové zariadenie má zaznamenať vstup vozidla na kontrolnú linku, priebeh technickej kontroly vozidla a výstup vozidla z kontrolnej linky. Monitorovacie záznamové zariadenia pre pracovisko emisnej kontroly majú tvoriť najmenej dve kamery, ak ide o prejazdné pracovisko a jedna v prípade neprejazdného pracoviska. Zaznamenávať sa bude vstup a výstup vozidla z PEK

JEDNORAZOVÁ INVESTÍCIA

Nová povinnosť zataží prevádzkovateľov STK a PEK jednorazovou investíciou na vybavenie ich pracovísk monitorovacími záznamovými zariadeniami. Zmeny si vyžadujú posilnenie a rozšírenie kapacít jednotného automatizovaného informačného systému, s prípravou ktorého začali technické služby technickej kontroly vozidiel TESTEK a emisnej kontroly vozidiel S-EKA už v roku 2010.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť na úvodnú stránku