Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Do konca roka trvá povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doteraz nepodliehali evidencii

Starost navyše, ale aj výhody

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá začala platiť od 1. septembra 2009 stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a L s (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov a podobne), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do konca roka 2012 prihlásené do evidencie pokiaľ sa majú prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013.

AKO NA TO

Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II. Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časti II musí obsahovať identifikačné údaje o žiadateľovi. Okrem toho musí každý žiadateľ uviesť identifikačné údaje o vozidle, a to značku vozidla, obchodný názov, typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh vozidla, kategóriu, obchodné meno výrobcu a identifikačné číslo vozidla VIN. Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časti II sú technické osvedčenie vozidla, odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ nie starší ako 15 dní, platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ nie starší ako 15 dní a platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ nie starší ako 15 dní. Ten sa predkladá len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

PODMIENKY

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v SR a malo vydané technické osvedčenie vozidla. Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časti II jednotlivému vozidlu. Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii (zmena TOV za OE) je možné stiahnuť napr. na webe autorubik.sk, záložka legislatíva, v texte Tlačivá pre komunikáciu s obvodným úradom dopravy - cestná doprava. Až po vydaní osvedčenia o evidencii časť II obvodným úradom pre cestnú dopravu prevádzkovateľ vozidla požiada na príslušnom oddelení PZ SR o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, kde mu bude pridelené evidenčné číslo vozidla spolu s tabuľkou s evidenčným číslom a bude mu vydané osvedčenie o evidencii časť I.

VÝHODY

Výhody povinného zaevidovania ešte pred koncom roka sú zrejmé: vozidlá budú rýchlo a hneď identifikovateľné a zamedzí sa ich krádežiam, pretože medzi nimi bude vedená evidencia. Ďalšou výhodou je, že vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel a vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny. Tým, že majú vydaný harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke plne akceptované. Pre samohybné pracovné stroje, vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel, prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V neposlednom rade treba spomenúť aj to, že v rámci voľného pohybu tovaru v Európskej únii vozidlá s harmonizovaným registračným dokladom podľa smernice 1999/37/ES môžu byť bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov.

VÝNIMKY

Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie L1e, vyrobeným pred 1. januárom 2000 (napr. malé motocykly Babetta a Corado) zostávajú v platnosti do konca roku 2022 a technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie S (ťahané vymeniteľné stroje za traktor), kategórie PS (pracovné stroje) používaným v poľnohospodárstve, kategórie PN a pre výmenné nadstavby zostávajú v platnosti do konca 2016. Pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 sa povinné zaevidovanie bude uplatňovať od 1. januára 2023 a pre vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve od 1. januára 2017.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť na úvodnú stránku