Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Praktické dopady zavedenia kamerového systému v staniciach technickej kontroly

Pozor na evidenčné číslo

O zavedení monitorovacieho záznamového zariadenia v staniciach technickej kontroly (a na pracoviskách emisnej kontroly, ktoré sú súčasťou stanice technickej kontroly) od 1. júla 2013 sme vás už na stránke UNI STK informovali. Teraz by sme vás radi upozornili na jeden dôležitý detail, ktorý je s týmto krokom spojený. Ide o čitateľnosť evidenčného čísla pre oko kamery.

AKO NA TO

Inými slovami, v tomto prípade ide o to, že podľa nových pravidiel sa technická alebo emisná kontrola nemôže vykonať na vozidle, ktorého evidenčné číslo je neidentifikovateľné kamerou monitorovacieho záznamového zariadenia. Ak je totiž evidenčné číslo napríklad prevŕtané a upevnené skrutkami, alebo poistené aretačnými páskami, software monitorovacieho zariadenia nevie bezchybne rozoznať znaky na evidenčnom čísle, hodnotí to teda ako neidentifikovateľné. V tomto prípade nepustí našich pracovníkov pokračovať v kontrole Zákon č. 8/2009, §123, hlavne znenie odseku 4 a 5. Pre úplnosť predkladáme príslušný paragraf tohto zákona: Inými slovami, v tomto prípade ide o to, že podľa nových pravidiel sa technická alebo emisná kontrola nemôže vykonať na vozidle, ktorého evidenčné číslo je neidentifikovateľné kamerou monitorovacieho záznamového zariadenia. Ak je totiž evidenčné číslo napríklad prevŕtané a upevnené skrutkami, alebo poistené aretačnými páskami, software monitorovacieho zariadenia nevie bezchybne rozoznať znaky na evidenčnom čísle, hodnotí to teda ako neidentifikovateľné. V tomto prípade nepustí našich pracovníkov pokračovať v kontrole Zákon č. 8/2009, §123, hlavne znenie odseku 4 a 5. Pre úplnosť predkladáme príslušný paragraf tohto zákona:

Evidenčné číslo

§ 123

(1) Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

(2) Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

(3) Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená: a) zo zliatin ľahkých kovov alebo b) zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

(4) Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky.

(5) Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

(6) Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky Slovenskej republiky alebo značky s písmenami CD alebo CC nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla.

(7) Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným číslom, ak bolo vozidlu pridelené nové evidenčné číslo alebo ak je tabuľka s evidenčným číslom poškodená. Odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom je držiteľ vozidla povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

Štatistika vykonaných kontrol v UNI STK 2012

V roku 2012 bolo z celkového počtu kontrolovaných vozidiel hodnotených 90,99 % vozidiel ako spôsobilých na premávku na pozemných komunikáciách. Zvyšok vozidiel bol hodnotený so závadami, a to buď vážnymi (vozidlo dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách s povinnosťou vykonať opakovanú kontrolu do 30 dní) - 3,14%, alebo nebezpečnými (vozidlo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách) - 5,89%.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť na úvodnú stránku