Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Bezpečnost cestnej premávky: balík opatrení o technickom stave vozidiel

Častejšie a prísnejšie

V poslednej dobe preniehajú tlačou informácie o zámere Európskej únie sprísniť podmienky technických kontrol osobných aj úžitkových automobilov. Čo zahŕňa nový balík opatrení o technickom stave vozidiel?

Čo zahŕňa nový balík opatrení o technickom stave vozidiel?

Balík opatrení o technickom stave vozidiel sa skladá z troch častí: pravidelných kontrol technického stavu vozidiel, cestných technických kontrol úžitkových vozidiel a evidencie motorových vozidiel. Nižšie uvedený článok sa zaoberá iba prvou oblasťou.

 

Pravidelné kontroly technického stavu vozidiel – hlavné zlepšenia: Súčasné predpisy: Smernicou 2009/40/ES sa stanovujú minimálne normy pravidelnej kontroly technického stavu motorových vozidiel. Ide o pravidelné kontroly povinné zo zákona. Táto smernica sa vzťahuje na osobné automobily, autobusy a autokary, ako aj na ťažké nákladné vozidlá a ich prívesy, ale nie na skútre a motocykle. Podľa nových návrhov:

1. Rozsah vozidiel, v prípade ktorých sa má vykonať technická kontrola, sa rozšíri na najrizikovejšie skupiny účastníkov cestnej premávky, motorové dvoj- alebo trojkolesové vozidlá (motocykle a mopedy) a ľahké prívesy (do 3,5 tony). Na tieto dve kategórie vozidiel sa v súčasnosti nevzťahuje povinnosť technickej kontroly podľa právnych predpisov EÚ (v SR tieto vozidlá už podliehajú TK). V návrhu sa ďalej vymedzujú limity rozsahu výnimiek z kontrol, ktoré môžu členské štáty udeliť určitým vozidlám, napr. poľnohospodárskym vozidlám a niektorým vozidlám, ktoré sa nepoužívajú v medzimestskej doprave a ktoré majú konštrukčnú rýchlosť nižšiu ako 40 km/h. Tieto výnimky sa vzťahujú aj na historické vozidlá, ktoré sa teraz presnejšie vymedzili.

2. Pokiaľ ide o frekvenciu kontrol, treba zohľadniť dva aspekty – vek a počet najazdených kilometrov za rok. Preto sa frekvencia kontrol starších vozidiel musí zvýšiť a vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov sa budú kontrolovať každý rok, ako je to už v prípade vozidiel taxislužby a sanitiek. V prípade niektorých kategórií vozidiel sa súčasná frekvencia pravidelných kontrol považuje za príliš nízku na to, aby sa nimi zaistilo bezchybné fungovanie vozidiel. Návrhom sa sprísňujú minimálne normy pre frekvenciu pravidelných technických kontrol pre tri kategórie vozidiel: Autá – prvá kontrola po 4 rokoch, potom po 2 rokoch a neskôr každý rok (frekvencia sa teda mení zo súčasnej minimálnej normy 4-2-2 na 4-2-1) Autá a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony, ktoré budú mať v deň svojej prvej kontroly (po 4 rokoch) najazdených viac ako 160 000 km, musia po prvej kontrole prejsť kontrolou každý rok (4-1-1 namiesto súčasných 4-2-2)

3. Zariadenia, ktoré sa majú používať na technické kontroly, musia spĺňať určité minimálne požiadavky, aby bolo možné účinne vykonávať opísané metódy kontrol. Dostupnosť a vlastnosti kontrolných zariadení sú rozhodujúce pre kvalitu kontrol technického stavu vozidiel. Súčasné právne predpisy EÚ neobsahujú ustanovenia týkajúce sa kontrolných zariadení. Návrh preto obsahuje zoznam minimálnych zariadení požadovaných na technickú kontrolu a ich technické špecifikácie. Vymedzilo sa prechodné obdobie, aby sa umožnila plynulá výmena existujúcich kontrolných zariadení, ktoré nespĺňajú požadované normy.

4. Inšpektori, ktorí vykonávajú technické kontroly vozidiel, musia mať istú úroveň vedomostí a zručností a musia prejsť riadnou odbornou prípravou. Vysoká kvalita technických kontrol si vyžaduje vysokú úroveň zručností a schopností zamestnancov, ktorí tieto kontroly vykonávajú. Návrhom sa zavádzajú oblasti vedomostí, ktoré by mal mať uchádzač o miesto inšpektora, systém odbornej prípravy zahŕňajúci úvodné kurzy odbornej prípravy a pravidelné obnovovacie kurzy odbornej prípravy spolu s tematickými oblasťami, ktoré by tieto kurzy odbornej prípravy mali zahŕňať. Aby sa umožnil plynulý prechod súčasných zamestnancov, ktorí vykonávajú kontroly, na režim pravidelnej odbornej prípravy, vymedzuje sa prechodné obdobie.

5. Odhalené nedostatky sa posudzujú podľa spoločných pravidiel týkajúcich sa príslušného rizika. Posúdenie technického stavu vozidla by sa malo v celej EÚ harmonizovať a na tento účel by sa odhalené nedostatky mali posúdiť podľa spoločnej normy. Komisia v tejto súvislosti prijala v roku 2010 odporúčania týkajúce sa posudzovania nedostatkov. V odporúčaniachV odporúčaniach sa vymedzili 3 kategórie nedostatkov (malé, závažné a nebezpečné) v závislosti od ich dôsledkov pre bezpečnosť vozidla a možným nedostatkom uvedeným v smernici sa pridelila jedna alebo viac týchto kategórií. Tieto pravidlá posudzovania nedostatkov a vymedzenia kategórií sa teraz zapracujú do nariadenia.

6. Dozor nad zabezpečením kvality činností technických kontrol, ktoré vykonávajú oprávnené súkromné subjekty, prevezme štát. Zavádza sa povinnosť členských štátov vykonávať dozor nad činnosťou inšpekčných orgánov a kvalitou nimi vykonávaných inšpekcií. Aby sa zaistila dlhodobá vysoká kvalita technických kontrol, od členských štátov sa vyžaduje, aby zriadili systém zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa postupy povoľovania, dozoru a odoberania, pozastavenia platnosti či rušenia povolení vykonávať technické kontroly vozidiel.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť na úvodnú stránku