Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Prideľovanie náhradného identifikačného čísla vozidla - VIN

1.septembra 2009 nadobudol účinnosť:

• zákon č. 307/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z.

• metodický pokyn č. 19/2009 v znení metodického pokynu č. 31/2009, č. 49/2010,  ktorými sa upravuje postup pri prideľovaní
náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

Odkazy na tieto legislatívne dokumenty nájdete na stránkach MDPT SR (www.telecom.gov.sk).


Štátny dopravný úrad (ŠDÚ) pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak

• pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil
identifikačné číslo vozidla VIN,
• pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifi kačné číslo vozidla VIN,
• identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Vzor žiadosti pre pridelenie náhradného identifikačného čísla VIN nájdete napr. na webe  aurorubik.sk, záložka legislatíva, v texte užitočné tlačivá pre komunikáciu s obvodným úradom - cestná doprava.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak

• pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

• pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,

• jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,

• ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,

• na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,

• pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifi kovať podľa skrytých identifikátorov.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality, ktoré má na to oprávnenie.

Pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN sa vychádza zo zásady, že vozidlu zostáva identi­fikačné číslo vozidla VIN po celú dobu životnosti a v žiadnom prípade sa nedá zmeniť. Dbá sa pritom o to, aby rovnaké číslo nemohlo byť pridelené rôznym vozidlám.

Vo výnimočných prípadoch, že v minulosti nebolo vozidlu pridelené identifikačné číslo vozidla VIN, alebo vozidlu bolo pridelené výrobné číslo, ktoré nezodpovedá identifikačnému číslu vozidla VIN napr. obsahuje lomítka, pomlčky a podobne (ak identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje lomítko a rok výroby, rok výroby nie je súčasťou identifikačného čísla vozidla VIN) a nie je na vozidle umiestnené metódou tepania alebo razenia, vozidlu sa pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť...