Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Zápis spájacieho zariadenia do dokladov vozidla

Zákonom č. 388/2013 Z. z. bola schválená zmena pri zápisoch spájacieho zariadenia do dokladov vozidla. Od 01.01.2014 zápisy spájacieho zariadenia nevykonávajú odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ale vykonávajú ich príslušné orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty).


Spájacie zariadenie vozidla sa zapisuje do osvedčenia o evidencii časť II, kde v položkách 44 až 46 sa uvádza:

44.1 Trieda spájacieho zariadenia znamená klasifikáciu spájacieho zariadenia podl'a typu a rozdielov medzi štandardnými spájacími zariadeniami a neštandardnými spájacími zariadeniami; napr. „A50-X“, „C50-X“ a podobne),
44.2 Značka spájacieho zariadenia (ide o označenie výrobcu spájacieho zariadenia, napríklad „ROCKINGER“, „GALIA“ a podobne.),
44.3 Typ spájacieho zariadenia (ide o výrobcom stanovené označenie spájacieho zariadenia znamenajúce spájacie zariadenie, ktoré je dané triedou spájacieho zariadenia, značkou výrobcu, vonkajším tvarom alebo hlavnými rozmermi alebo inými základnými rozdielmi v konštrukcii a charakteristickými hodnotami D, S, V a U, napríklad „56E"),
45 Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia (ide o značku typového schválenia ES spájacieho zariadenia, napríklad „e1 00-1234“, homologizačnú značku spájacieho zariadenia, napríklad „E8 00-1234" alebo značku typového schválenia spájacieho zariadenia, napríklad "27MD N-12345"),
46 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (znamená hmotnosť v „kg“ zodpovedajúcu najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo v bode spojenia vychádzajúcu z konštrukcie motorového vozidla a/alebo spájacieho zariadenia a stanovenú výrobcom).

V prípade viacerých spájacích zariadení sa druhé spájacie zariadenie zapisuje do ďalších úradných záznamov (typickým príkladom sú nákladné vozidlá na prepravu dreva, kde v osvedčení o evidencii časť II sa zapisuje točnica triedy G50-X a v ďalších úradných záznamoch sa zapisuje čap triedy C50-X).
Dodatočná montáž spájacieho zariadenia na motorových vozidlách je možná len na motorových vozidlách, ktoré sú určené na ťahanie prípojných vozidiel. To znamená v osvedčení o evidencii časť II sú v položkách 34 a 35 uvedené najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy a najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť...