Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Jednonápravové traktory s prívesom v cestnej premávke

Jednonápravové traktory s prívesom sú podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie V – ostatné vozidlá (príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.). Do kategórie V patria záprahové vozidlá, bicykle, kolobežky, ale aj jednonápravové traktory s prívesom.


Vozidlá kategórie V nepodliehajú schvaľovaniu, nemusia mať vystavené žiadne doklady a teda ani nemusia byť prihlásené do evidencie vozidiel (nemajú tabuľku s evidenčným číslom).

Jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu. Rozsah riadiaceho pohybu môže byť iba taký, aby umožňoval bezpečné ovládanie jednonápravového traktora s prívesom. Prevádzka jednonápravového traktora je bez prívesu v cestnej premávke zakázaná.

Každý jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (homologizovaný trojuholník pre pomalé vozidlá).

Jednonápravové traktory s prívesom sa môžu používať po cestách bez akéhokoľvek dokladu a bez akejkoľvek tabuľky s evidenčným číslom (nepotrebujú ani zvláštne evidenčné číslo s písmenom „C“, ktoré vydávajú orgány Policajného zboru). Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, platí pre zvláštne motorové vozidlá (teda aj pre jednonápravové traktory s prívesom) obmedzenie, že sa nemôžu používať na cestách I. a II. triedy.

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách I. a II. Triedy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dáva do pozornosti prevádzkovateľom vozidiel ustanovenie § 39 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané, to neplatí
a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. Triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať

1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodiny a 2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodiny.

Podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. a) v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, sa môže povoliť výnimka z uvedeného ustanovenia, pričom v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Výnimku povoľuje orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát); ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výnimku možno povoliť najviac na jeden rok. Výnimka sa povolí iba vozidlu, ktoré má osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK


Späť...