Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 290/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý s účinnosťou od 01.01.2014 umožní vyradiť z evidencie vozidiel neexistujúce staré vozidlo.


Držiteľ starého vozidla, ktorý na účely vyradenia vozidla z evidencie vozidiel nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu požiadať odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla.

Držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel, je povinný zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume:

a) 150 €, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,

b) 100 €, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,

c) 50 €, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.

Na základe potvrdenia o neexistencii starého vozidla si držiteľ starého vozidla môže následne na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) požiadať o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a to bez toho, aby vozidlo muselo byť odovzdané na zrecyklovanie spracovateľovi starýchvozidiel. Správny poplatok za takéto vyradenie vozidla z evidencie vozidiel je 5 €. Schváleným znením zákona sa tak pre mnohých občanov Slovenskej republiky otvára možnosť vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a do konca roka 2013 neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré jeho držiteľ odovzdal do šrotu ešte pred tým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzdaní na spracovanie.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

Stanica technickej kontroly Prešov

Technické kontroly v Slovenskej republike v roku 2013

V roku 2013 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly (STK) v Slovenskej republike vykonaných celkovo 1.185.152 technických kontrol vozidiel, z toho bolo vykonaných 1.075.662 technických kontrol pravidelných.

Výsledkom vykonaných 1.075.662 technických kontrol pravidelných bolo v 1.034.827 prípadoch, čiže pri 96,20 % vozidiel, hodnotenie spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. V 16.049 prípadoch (1,49 %) boli vozidlá z dôvodu zistenej vážnej chyby vyhodnotené ako dočasne spôsobilé a v 24.786 prípadoch (2,30 %) kvôli zistenej nebezpečnej chybe ako nespôsobilé na premávku.

TESTEK, s.r.o., poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

Späť...