Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Emisná kontrola motorového vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom

Podľa § 68 zákona č. 725/2004 z. z. podliehajú emisnej kontrole motorové vozidlá evidované v SR. Prvým krokom emisnej kontroly je porovnanie identifikačných a evidenčných prvkov na vozidle a v predkladaných dokladoch.

Základným dokladom predkladaným k emisnej kontrole je podľa § 66 ods. 5 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. osvedčenie o evidencii (formát A4 alebo časť II, pri starších vozidlách evidovaných pred 01.06.2010 technický preukaz). Na to, aby sa tieto údaje dali hodnoverne vyhodnotiť, musia sa nachádzať nielen v dokladoch, ale aj na kontrolovanom vozidle. Z tohto dôvodu je teda potrebné, aby vozidlo pri emisnej kontrole disponovalo minimálne jednou tabuľkou s evidenčným číslom.

Stanica technickej kontroly Prešov

V praxi môžu nastať z rôznych dôvodov prípady, keď prevádzkovateľ vozidla (resp. vodič) príde na emisnú kontrolu a nedisponuje osvedčením o evidencii, prípadne mu chýba jedna alebo obidve tabuľky s evidenč- ným číslom. V takýchto prípadoch sa postupuje nasledovnými spôsobmi:

1. Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii (alebo bola nahlásená strata). Vykoná sa emisná kontrola pravidelná. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu) vydanú útvarom policajného zboru, ktorý ho zadržal spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru.

2. Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii a jedna tabuľka s evidenčným číslom. Vykoná sa emisná kontrola pravidelná. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii (technické- ho preukazu) vydanú útvarom policajného zboru, ktorý ho zadržal spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru. Na porovnanie evidenčných údajov postačuje aspoň jedna tabuľka s evidenčným číslom.

3. Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii a obidve tabuľky s evidenčným číslom. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu) vydanú útvarom policajného zboru, ktorý ho zadržal spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru. Emisná kontrola pravidelná sa nevykonáva, lebo vozidlo by muselo byť hodnotené ako nespôsobilé. Vykoná sa emisná kontrola zvláštna a do poznámky sa uvedie „bez tabuliek s EČV“. Po vrátení tabuliek s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii (technického preukazu) útvarom policajného zboru sa vykoná emisná kontrola administratívna a pridelí sa osvedčenie o EK a kontrolná nálepka EK.

4. Vozidlo nie je prihlásené v evidencii (napr. odhlásené vozidlo). Vykoná sa emisná kontrola zvláštna, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa, čo je potrebné uviesť do poznámky.

Vykoná sa emisná kontrola zvláštna, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa, čo je potrebné uviesť do poznámky. Ak v rámci identifikácie bude vynechaná identifikácia niektorých prvkov, uvedie sa to do poznámky. Tento postup platí aj pre vykonanie technickej kontroly motorového vozidla (§ 48 ,§ 49 zákona č.725/2004 z.z.). V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte na Petrovianskej ulici v Prešove alebo na tel. čísle 051/7562342 alebo 7562344.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci stanice technickej kontroly


Späť...