Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Zmeny v predpisoch pre technické kontroly vozidiel od 1.2.2015

Dňa 1.2.2015 nadobudla účinnosť vyhláška MDVRR SR č.9/2015 Z.z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku MDPT SR č.464/2009Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Prehľad vybraných zmien:

• k požiadavkám na vybavenie vonkajšími spätnými zrkadlami sa ako alternatíva zavádza možnosť vybavenia iným zariadením, ktoré zabezpečuje nepriamy výhľad z vozidla (kamery).

• schválené alebo homologizované pneumatiky nemusia byť použité na vozidlách

• ktg. L1e, L2e a L6e s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla rovnou alebo menšou ako 150 kg, na ktorých je prípustné použiť pneumatiky so šírkou prierezu pneumatiky menšou alebo nanajvýš rovnou 67 mm;

• na traktoroch a ich prípojných vozidlách ako aj na pracovných strojoch, ktorých najvyššia rýchlosť neprevyšuje 40km/h.

• je možné použiť aj pneumatiky odlišné od schválených výrobcom vozidla, ak zodpovedajú najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla, jeho najvyššej konštrukčnej rýchlosti určenej výrobcom vozidla. Rozmery pneumatík a ráfikov však musia byť i v tomto prípade zapísané v osvedčení o evidencii časť II alebo technickom osvedčení vozidla.

• v prípade použitia pneumatík s označením horským symbolom (viď obrázok) môže byť kategória rýchlosti pneumatiky nižšia, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, musí však zodpovedať rýchlosti aspoň 160km/h, respektíve v prípade vozidiel kategórie L 130km/h. Na túto skutočnosť musí upozorňovať nálepka alebo iné zariadenie v zornom poli vodiča s údajom o najväčšej prípustnej rýchlosti pneumatík, ktorá nesmie byť prekročená.

Stanica technickej kontroly Prešov

Oproti doterajšiemu zneniu vyhlášky už nie je povolené takéto zníženie kategórie rýchlosti pri pneumatikách s označením “M+S“, “M.S“, “M&S“ (z anglického Mud/Snow-Blato/Sneh, viď obrázok). V prípade použitia profesionálnych terénnych pneumatik s označením „POR“ môže byť kategória rýchlosti nižšia než naväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, podmienkou je obdobné upozornenie, ako v prípade pneumatik s označením horským symbolom.

Stanica technickej kontroly Prešov

• menia sa požiadavky na použitie pneumatík na náhradnom kolese. Ak je na náhradnom kolese plnohodnotná pneumatika na normálne použitie, musí byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle a nahustená najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. V praxi to znamená, že ak sú na vozidle namontované napr. letné 16" pneumatiky, aj náhradné koleso musí mať zhodný rozmer 16" vrátane parametrov šírky a profilu. Pri prevádzke toho istého vozidla s napr. 15" zimnými pneumatikami musí mať náhradné koleso zhodný rozmer 15" vrátane parametrov šírky a profilu. Náhradné koleso s pneumatikou na núdzový dojazd môže byť len na vozidlách kategórií M1 a N1, pneumatika musí byť homologizovaná podľa predpisu EHK č.64.

• zavádza sa požiadavka na zvýšený tlak v pneumatikách na zadných nápravách vozidiel kategórií M1 a N1 pri ťahaní prípojného vozidla, a to aspoň o 20 kPa nad odporúčanú hodnotu tlaku, ak výrobca neurčil inak. Dôvodom je predpokladané väčšie zaťaženie zadnej nápravy spôsobené prípojným vozidlom.

 

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci stanice technickej kontroly


Späť...