Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Emisná kontrola motorového vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom

Podľa § 68 zákona č. 725/2004 z. z. podliehajú emisnej kontrole motorové vozidlá evidované v SR. Prvým krokom emisnej kontroly je porovnanie identifikačných a evidenčných prvkov na vozidle a v predkladaných dokladoch.

Základným dokladom predkladaným k emisnej kontrole je podľa § 66 ods. 5 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. osvedčenie o evidencii (formát A4 alebo časť II, pri starších vozidlách evidovaných pred 01.06.2010 technický preukaz). Na to, aby sa tieto údaje dali hodnoverne vyhodnotiť, musia sa nachádzať nielen v dokladoch, ale aj na kontrolovanom vozidle. Z tohto dôvodu je teda potrebné, aby vozidlo pri emisnej kontrole disponovalo minimálne jednou tabuľkou s evidenčným číslom. V praxi môžu nastať z rôznych dôvodov prípady, keď prevádzkovateľ vozidla (resp. vodič) príde na emisnú kontrolu a nedisponuje osvedčením o evidencii, prípadne mu chýba jedna alebo obidve tabuľky s evidenčným číslom. V takýchto prípadoch sa postupuje nasledovnými spôsobmi:

1. Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii (alebo bola nahlásená strata).

Vykoná sa emisná kontrola pravidelná. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu) vydanú útvarom policajného zboru, ktorý ho zadržal spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru.

2. Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii a jedna tabuľka s evidenčným číslom.

Vykoná sa emisná kontrola pravidelná. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu) vydanú útvarom policajného zboru, ktorý ho zadržal spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru. Na porovnanie evidenčných údajov postačuje aspoň jedna tabuľka s evidenčným číslom.

Stanica technickej kontroly Prešov

 

3. Vozidlu bolo zadržané osvedčenie o evidencii a obidve tabuľky s evidenčným číslom.

Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu) vydanú útvarom policajného zboru, ktorý ho zadržal spolu s potvrdením o zadržaní vydaným útvarom policajného zboru. Emisná kontrola pravidelná sa nevykonáva, lebo vozidlo by muselo byť hodnotené ako nespôsobilé. Vykoná sa emisná kontrola zvláštna a do poznámky sa uvedie „bez tabuliek s EČV“. Po vrátení tabuliek s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii (technického preukazu) útvarom policajného zboru sa vykoná emisná kontrola administratívna a pridelí sa osvedčenie o EK a kontrolná nálepka EK.

4. Vozidlo nie je prihlásené v evidencii (napr. odhlásené vozidlo).

Vykoná sa emisná kontrola zvláštna, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa, čo je potrebné uviesť do poznámky. Ak v rámci identifikácie bude vynechaná identifikácia niektorých prvkov, uvedie sa to do poznámky.

Tento postup platí aj pre vykonanie technickej kontroly motorového vozidla (§ 48 ,§ 49 zákona č.725/2004 z.z.). V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte na Petrovianskej ulici v Prešove alebo na tel. čísle 051/7562342 alebo 7562344.

 

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci stanice technickej kontroly


Späť...