Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Automatická pokuta za neplatnú EK a TK.

Dna 1.marca spustil štát nový systém, ktorý bude automaticky vyhladávat automobily s neplatnou technickou a emisnou kontrolou a ich majitelom posielat pokuty. Majitel vozidla /prevádzkovatel/ je povinný v ustanovených termínoch bez vyzvania a na vlastné náklady podrobit vozidlo EK a TK. Táto povinnost sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie /EVO SR/ na dopravnom inšpektoráte a majú vydanú tabulku s evidencným císlom /EC/.

Mnohí prevádzkovatelia vozidiel sa mylne domnievajú, že pokuty za neplatnú EK a TK môžu dostat len od polície pri bežnej cestnej kontrole, pritom na možnost dostat pokutu od štátu cez Okresné úrady – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii akosi zabúdajú, pricom sankcie sú vyše pät- násobne vyššie. Tieto sankcie boli ustanovené v zákone c. 725/2004 a platia od 01.03.2005, lenže doteraz štát nemal úcinné páky. Do povedomia sa opät dostali zaciatkom roka, kedy štát prišiel s tzv. generálnym pardónom a tieto pokuty stopol do 29.02.2016. Zároven však štát spúšta 01.03.2016 prepracovaný informacný systém, ktorý bude pokuty generovat automaticky.

Pokutu podla zákona možno uložit do 2 rokov odo dna, kedy sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do 5 rokov odo dna porušenia povinnosti. V praxi ale budú pokuty podla všetkého prichádzat rýchlejšie, nevie sa presne, ci bude stanovené nejaké limitné omeškanie, až prax ukáže ako to nakoniec bude.

Stanica technickej kontroly Prešov

 

Vzhladom na velký pocet vozidiel s neplatnou EK a TK systém bude jednotlivé rozkazy o udelení pokút generovat postupne. Aktuálna výška pokuty za každú z dvojice neplatných kontrol je 165€, ciže dohromady až 330€. Pokuta sa udeluje v tzv. rozkaznom konaní. Pokial sa pokuta uhradí do 15dní vo výške 2/3, ciže 110€ alebo 220€, pokuta sa bude považovat za uhradenú v plnej výške. Voci pokute možno podat odôvodnený odpor, v tomto prípade nasleduje správne konanie na príslušnom odbore Okresného úradu, ak následne bude pokuta uložená aj v správnom konaní, navyšuje sa o trovy konania vo výške 30€.

Štát však prichádza aj s možnostou notifikácie o blížiacom sa konci technickej a emisnej kontroly. Na webovej stránke www.jiscd.sk /jednotný informacný systém cestnej dopravy/ je možnost zaregistrovat sa. Prihlásit sa môže každý majitel, resp. držitel vozidla. Podmienkou je iba aktívne mobilné telefónne císlo a e-mailová adresa. Zmenit nastavenie notifikácie nie je možné, v prípade zmeny EC je potrebné zrušenie stávajúcej a založenie novej notifikácie, co sa dá v systéme urobit bezplatne.Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Sp䝻...