Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly od 1.1.2016

Zákon c.387/2015 Z.z., ktorým sa s úcinnostou od 1.1.2016 mení a doplna zákon c.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravil aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej, resp. emisnej kontroly vozidla.

Stanica technickej kontroly Prešov

 

Aktuálny sadzobník pokút:

SPRÁVNY DELIKT POKUTA

  • Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej (za každé vozidlo osobitne) (*1) 66 €
  • Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej (za každé vozidlo osobitne) (*2) 165 €
  • Nepodrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o povinnosti podrobit vozidlo kontrole rozhodol príslušný okresný úrad 165 €
  • Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel 165€

Obdobné výšky pokút, ako sú uvedené v tabulke, platia i za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole

*1) Prípady, v ktorých sa za nevykonanie technickej kontroly administratívnej ukladá pokuta, sú urcené v § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu zákona c. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov /obdobne pri emisnej kontrole/ takto:

- ak táto povinnost bola uložená okresným úradom v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle a to v lehote do 7 dní od prihlásenia do evidencie vozidiel

- ak táto povinnost bola uložená okresným úradom v konaní o opätovnom schválení vozidla a to v lehote do 7 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

- ak táto povinnost bola uložená okresným úradom v konaní podla § 23a ods.10, a to v lehote do 7 dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

*2) lehoty pre absolvovanie pravidelných technických, resp. emisných kontrol sú zverejnené na webových stránkach www.testek.sk a www.seka.sk.

Pokutu ukladá okresný úrad podla miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby formou platobného rozkazu.

Netreba zabúdat ani na motivacný aspekt, t.j. ak sa pokuta uhradí do 15dní od dorucenia vo výške 2/3, pokladá sa za uhradenú!!!Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...