Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Tuning z pohladu technickej kontroly

Ludovo povedané, ide o nejaké zlepšenie vzhladu, vylepšenie technických vlastností, skrátka individualizovat dané vozidlo. Zákon c. 725/2004 Z.z. pripúšta úpravu vozidiel ci už v menšom rozsahu, ak pôvodné diely sú nahradené vylepšenými, no schválenými podla noriem EHK alebo ES, alebo väcšieho rozsahu, kedy už ide o prestavbu vozidla a potom je nutné ešte pred vykonaním prestavby požiadat Okresný úrad o jej povolenie, následne vykonat prestavbu a nechat si ju nakoniec schválit. Prestavbou sú podla § 17 zákona napríklad prípady zmeny rozmerov auta, jeho hmotnosti, obsaditelnosti a podobne. Platný zákon zakazuje prevádzkovat vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej jednotky, alebo ktoré je dodatocne vybavené takým systémom, komponentom alebo jednotkou.

Stanica technickej kontroly Prešov


KAŽDÁ ZMENA VYKONANÁ NA VOZIDLE OPROTI SCHVÁLENÉMU STAVU SA POVAŽUJE ZA CHYBU

Kolesá a podložky

Pri technickej kontrole na STK sú pre technika smerodajné údaje uvedené v osvedčení o evidencii. Veľmi často sa stretávame s problémom, že nesúhlasí rozmer pneumatík a diskov (vozidlo nespôsobilé), chýbajú alternatívne prevedenia, ktoré odsúhlasil výrobca, no nie sú uvedené v OE.
Vtedy je potrebné požiadať Okresný úrad o dopísanie rozmerov do OE na základe CoC (certifikát konformity) alebo potvrdenia výrobcu (zástupcu výrobcu) vozidla, ktorý tieto
rozmery legalizuje.

Práve najčastejšími prípadmi tuningu sú vylepšenia vzhľadu kolies, hĺbka zapustenia diskov, používanie vymedzovacích podložiek a pod.
Ak súhlasí rozmer pneu a diskov, je to v poriadku, no ak sa zistí pri TK použitie vymedzovacích podložiek, nastáva problém, nakoľko sa mení rozchod kolies a ide o prestavbu vozidla, ktorá je väčšinou neschválená.

Ďalším príkladom tuningu je montáž rôznych spojlerov, ochranných rámov, rozšírených prahov, blatníkov, lapačov vzduchu, športových pružín, výmena tlmičov, montáž hydraulicky nastaviteľných podvozkov a pod.

Dodatočne montované diely musia byť schválené, nesmú mať ostré hrany, musia byť dostatočne pripevnené a nesmú presahovať rozmery vozidla uvedené v OE.
Ak sa zmenia rozmery alebo hmotnosti, ide o prestavbu, ktorú je potrebné vopred povoliť a následne aj schváliť okresným úradom.

Hlasný výfuk

K tuningu môžeme kľudne zaradiť aj vylepšenia výfukového systému a to najmä montáž športových výfukov, kde sa stretávame s nadmernou hlučnosťou. Technik pri TK posudzuje hladinu vonkajšieho
zvuku subjektívne, ak má však pochybnosti, môže použiť zvukomer, ktorým je každá STK vybavená. Vylepšenie výfuku montážou ozdobnej koncovky je tolerované, avšak nesmie prečnievať cez obrys vozidla a nesmie mať ostré hrany.
Z uvedeného jasne vyplýva, že tuning na Slovensku je z pohľadu legalizácie veľmi komplikovaný administratívny proces, ktorý absolvuje minimum takto upravených vozidiel.
Zvyčajne „tuningové" vozidlá absolvujú pred vykonaním EK a TK proces úpravy do pôvodného stavu a následne idú na kontrolu.
Každá zmena vykonaná na vozidle oproti schválenému stavu sa pri technickej kontrole považuje za chybu. Také, ktoré nemajú negatívny vplyv na bezpečnosť alebo životné prostredie, sa kvalifikujú ako ľahké chyby a neovplyvňujú hodnotenie vozidla (sú tolerované). Ak sa však odhalí vážna, prípadne nebezpečná chyba, vozidlo sa vyhodnotí ako dočasne spôsobilé na 30 dní alebo nespôsobilé.Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...