Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Posudzovanie vozidiel z hladiska poctu miest na sedenie a poctu sedadiel pri technickej kontrole

V bežnej praxi sa casto stretávame s nesú ladom poctu miest na sedenie vo vozidle s údajom v osvedcení o evidencii (dalej OE). Môžu nastat 2 prípady nesúladu, kedy pocet miest na sedenie je väcší, resp. menší ako údaj v OE. Aj spôsob hodnotenia môže byt rôzny.

Ten prijatelnejší je lahká chyba v úkone 104 – odchýlky vo vyhotovení, alebo vážna chyba v úkone 522 – sedadlá a lôžka, kedy vozidlo je docasne spôsobilé na 30 dní.

Stanica technickej kontroly Prešov


Počet miest na sedenie

Uvádza sa v OE v položke S1 a zodpovedá maximálnemu počtu sedadiel, ktoré sa dajú vo vozidle ukotviť. Sedadlo je pojem zahŕňajúci jednotlivé sedadlo, alebo časť lavicového sedenia zodpovedajúce jednému miestu na sedenie. Každému jednotlivému sedadlu prislúcha jedno ukotvenie sedadla, resp. skupina sedadiel (lavica) môže mať spoločné ukotvenie. Pri vozidlách MPV – AF viacúčelová karoséria sa stretávame so Systémom variabilného usporiadania sedadiel, ktoré umožňuje rozmiestnenie a ukotvenie sedadiel v rôznych radoch, prípadne pozíciách vo vozidle. Okrem iného sa stretávame aj s pojmom Núdzové sedadlo, ktoré nie je určené na bežné používanie počas prevádzky vozidla v cestnej premávke. Väčšinou je sklopené umiestnené v batožinovom priestore. Tieto núdzové sedadlá nemusia plniť požiadavky na normálne sedadlá, preto zvyčajne nie sú vybavené opierka mi hlavy, ani bezpečnostnými pásmi.
Z vyššie uvedených definícií vyplýva, že vozidlo môže byť schválené pre určitý max. počet miest na sedenie, pre ktoré je vybavené príslušnými ukotveniami sedadiel, avšak počet sedadiel vo vozidle môže byť menší.

Kontrola sedadiel

Pri samotnej kontrole vozidla na linke, ak sa zistí počet sedadiel vo vozidle vyšší ako je údaj v OE, vyznačí sa vážna chyba „B“ v úkone 522 a vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé. Tieto prípady nastávajú väčšinou u vozidiel prestavaných z kategórie M1 na N1 (nákladné vozidlo) v minulosti kvôli odpočtu DPH, pritom pri prestavbe bolo nutné zlikvidovať jedno sedadlo, resp. jedno miesto u lavicového sedadla vrátane opierky, bezp. pásu a ukotvenia. V praxi bolo takto prestavaných minimum vozidiel, šlo väčšinou len o „papierovú formu“ prestavby. Obdobná situácia nastávala aj v prípade montáže LPG.

Ak je počet sedadiel vo vozidle nižší ako počet miest uvedený v OE platí, že všetky sedadlá, s ktorými bolo vozidlo vyrobené, musia byť vo vozidle pri TK aj namontované, aby ich bolo možné skontrolovať. Informácia o nižšom počte sedadiel môže byť uvedená aj v ďalších úradných záznamoch v OE, prípadne dokladované predložením osvedčenia o zhode COC, alebo originálom písomného potvrdenia výrobcu, alebo zástupcu výrobcu vozidla.

Ak v predložených dokladoch nie je osobitne zaznamenaný nižší počet sedadiel, s ktorými bolo vozidlo vyrobené, rozlišujeme pri kontrole vozidla to, či sa jedná o variabilné usporiadanie sedadiel, alebo nie. Na základe toho sa technik rozhoduje, či ide o ľahkú chybu „A“ v úkone 104 (odchýlky vo vyhotovení vozidla), alebo vážnu chybu „B“ v úkone 522 (sedadlá a lôžka).

Ak sa nejedná o systém variabilného usporiadania sedadiel, zvyčajne u druhu karosérie AA sedan, AB hatchback, AC kombi, AD kupé, AE cabrio, alebo je preukázateľné, že pôvodne namontované sedadlá boli odstránené, vyznačí sa vážna chyba „522 B“ a vozidlo je dočasne spôsobilé.
Ak ide o systém variabilného usporiadania, zvyčajne u druhu karosérie AF viacúčelová, pri kategórii M2/M3 – autobusy a nie je možné určiť, s koľkými sedadlami bolo vozidlo vyrobené, vyznačí sa ľahká chyba „104 A“ a technik do ďalších záznamov zapíše poznámku (napr.: v OE uvedený max. počet miest na sedenie X pre daný druh karoserie AF viacúčelová – variabilné usporiadanie sedadiel, skutočný počet miest na sedenie Y).Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...