Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Dovoz vozidiel z krajín mimo EÚ a európskeho spoločenstva

Pozrime sa bližšie na to, aké nástrahy so sebou prináša dovoz vozidiel z krajín mimo EÚ na Slovensko z pohladu legislatívy.

Urcite je medzi nami vela fanúšikov najmä amerických vozidiel a nejeden z nás by chcel vlastnit nejaký ten športiak vyrobený v USA, prípadne na americkom kontinente. Ceny jazdených vozidiel v USA sú výrazne nižšie než v Európe, takže je to lákavé, no okrem výrubu cla a DPH je nutné pocítat aj s dalšími prekážkami a poplatkami spojenými s prihlásením do evidencie v SR.

Stanica technickej kontroly Prešov

Tento proces je u nás pomerne zložitý, preto sa viacmenej využívajú cesticky ako to obíst. Zvycajne cez krajiny ako Ceská republika alebo Polsko, kde sa vozidlo zaregistruje a následne dovezie k nám. Takéto vozidlo sa berie ako dovezené z EÚ, no ak malo udelené národné výnimky, tie sa u nás neakceptujú.

Chýbajúce VIN císlo

U amerických vozidiel sa stretávame s tým, že VIN císlo nemajú vyryté na karosérii, ale majú ho uvedené len pod celným sklom na štítku. To znamená prvý problém pri kontrole originality, kedy je vozidlo hodnotené ako dočasne spôsobilé. Vtedy je potrebné požiadat ŠDÚ pri Ministerstve dopravy SR o pridelenie náhradného VIN císla, kde je potrebné doložit aj protokol o TK takého vozidla s vyznacením jedinej chyby a to chýbajúceho VIN císla. V praxi sa však stretávame s tým, že takéto vozidlo pri technickej kontrole je hodnotené ako docasne spôsobilé alebo nespôsobilé z dôvodov neplnenia smerníc ES/EHK, alebo predpisov EHK s vyznacením viacerých chýb. Dôraz sa kladie okrem kontroly VIN císla a j na osvetlenie vozidla, zasklenie vozidla, kontrolu rýchlomeru a pocítadla prejdenej vzdialenosti ako i ostatných súcastí a zariadení, ktoré musia vyhovovat smerniciam ES/EHK a predpisom EHK.

Míle u nás neplatia

Pri osvetlení a  zasklení vozidla sa kontrolujú homologizacné znacky ES/EHK. Americké vozidlá majú znacku DOT, ktorá sa u nás neakceptuje, rýchlomer a pocítadlo vzdialenosti musia mat údaj v km/hod resp. v km. Elektroinštalácia, zapojenie svetiel a farba osvetlenia je tiež odlišná, napr. americké autá majú obrysové svetla spojené so smerovkami v oranžovej farbe, co je neprípustné, nemajú povinné zadné hmlové svetlo a pod.

Minimálne Euro 5

Okrem povinnosti absolvovat KO, TK a EK je pri vozidlách, ktoré nemajú TSES , nutnost doložit doklad o splnení podmienok a technických požiadaviek, alebo alternatívnych požiadaviek (protokol o skúškach, alebo doklad výrobcu/zástupcu výrobcu o tom, že splna podmienky a technické požiadavky, má platné ZTO). Zvycajne je vozidlo povinné absolvovat skúšky v akreditovanej skúšobni vozidiel, napr. EXAKTA s.r.o. Košice., ktorá vystaví návrh na ZTO (základný technický opis). Tu však je nutné dbat na to, že vozidlo musí splnat emisnú triedu, ktorá je maximálne o 1 stupen nižšia ako platí pre nové vozidlá. T.j. ak v súcasnosti platí norma Euro 6, tak o 1 stupen nižšia norma je Euro 5, prípadne sa stretávame u nákladných vozidiel s normou EEV. Z  vyššie uvedených skutocností vyplýva, že ide o  dost komplikovaný proces schválenia takéhoto vozidla na premávku v SR a nie vždy sa podarí ho aj úspešne zakoncit. Mnoho ludí to obchádza práve cez susediace krajiny, kedy dokonca dokladujú aj platnost EK a TK protokolmi, vozidlo sa následne schváli v SR, no pri najbližšej kontrole EK a TK na Slovensku vzniká problém a vozidlo nie je hodnotené ako spôsobilé. Majitelia sa tak vystavujú riziku, že ak vozidlo nebude do urcitého dátumu spôsobilé na premávku, môže príst k sankciám za neplatnú EK a TK, prípadne až k trvalé- mu vyradeniu vozidla z evidencie v SR.

Pripravuje sa novela zákona

V  poslednom období sa ozývajú hlasy za  zjednodušenie dovozu áut z tretích krajín. Pripravuje sa novela zákona, ktorá to má zabezpecit. Momentálne je v štádiu schválenia vo vláde a novela ide do parlamentu. Do platnosti by mala príst v priebehu roku 2018. Podla nových pravidiel bude musiet vozidlo pri individuálnom dovoze z krajiny mimo EÚ splnit kritériá, ktoré platili na Slovensku v case prvého prihlásenia vozidla do evidencie. Vozidlo nebude môct byt staršie ako osem rokov, ak ide o vozidlo kategórie L, M, N, O, T, a C alebo pät rokov, ak ide o  vozidlá iných kategórií. Zjednodušit by sa malo tiež prihlásenie vozidla do evidencie, ktorému iný štát udelil výnimku z technických požiadaviek na osvetlenie a signalizáciu, ak ide o zmenu farby svetla.


Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...