Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
   

Novinky v zákone o cestnej premávke

Dna 20.5.2018 nadobudli úcinnost ustanovenia zákona c. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nahradia zákon c. 725/2004 Z. z. Oproti starému zákonu prináša niekolko zmien, ktoré sa bytostne týkajú aj staníc technickej kontroly. Podrobnejší výklad zákona prinesú aj jednotlivé vyhlášky, ktoré sú ešte len v legislatívnom procese.

Stanica technickej kontroly Prešov

Dlho diskutovanou zmenou pred schválením zákona bolo otvorenie siete staníc technickej kontroly. Táto zmena nakoniec neprešla a rozšírenie siete bude nadalej v kompetencii Ministerstva dopravy. Nadalej platí, že každé okresné mesto má priestor pre 2 stacionárne STK, krajské mesto pre 4 STK, pre mesto Košice nastala zmena, kde je povolených 7 staníc a pre hlavné mesto Bratislava 20 staníc technických kontrol. Ak v nejakom okrese nárast poctu registrácií vozidiel zabezpecí vytaženie dalšej linky min. na 25 % kapacity, môže dôjst k rozšíreniu siete o dalšiu stanicu, prípadne o dalšiu linku existujúcej STK.

Nižšie pokuty za oneskorené EK a TK

Na Slovensku je vytvorená databáza histórií stavov odometrov, ktorá obsahuje vyše 24 miliónov záznamov o stave pocítadla prejdenej vzdialenosti. Cím je pocet záznamov vyšší a sú rovnomerne rozdelené v case, tým je možnost manipulácie s najazdenými kilometrami menšia. Ak údaje z Registra prevádzkových záznamov vozidiel zobrazia na ODO-Passe náhle zníženie stavu kilometrov, môže to znamenat, že došlo k manipulácii s odometrom. Výpis zobrazí celkovú históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, TK, EK, KO a pod. Výpis je vytlacený na špeciálnom papieri s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu.

Pozastavenie prevádzky vozidla

Nový zákon prináša aj novinku vo forme pozastavenia prevádzky vozidla. Definuje ho ako „obmedzené casové obdobie, pocas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke“. Zákon uvádza, že prevádzka sa pozastavuje, ak sa pri TK a EK našli nebezpecné chyby a vozidlo bolo vyhodnotené ako „nespôsobilé“ alebo sa na autách kategórie M1 a N1 pri dopravnej nehode poškodili hlavné bezpecnostné prvky (zavesenie kolies, deformacné zóny, systémy airbagov, riadenie a brzdy). Na to, aby sa pozastavenie zrušilo, musí majitel odstránit dôvod nespôsobilosti alebo nechat opravit vozidlo v certifikovanom servise. V oboch prípadoch ide o opravu, rozdiel tu predsa existuje. Pokial nejde o kritické casti vozidla, môže majitel nechat auto opravit hocikde. Následne sa musí vozidlo podrobit pravidelnej TK aj mimo stanovenej štvor- resp. dvojrocnej lehoty. Po novom však má na odstránenie chýb len šest mesiacov, po tejto lehote musí okamžite požiadat o docasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Ak tak neurobí, zaplatí pokutu 66 €. Vykonávacie vyhlášky, ktoré nadväzujú na nový zákon, prinesú podrobnejší výklad niektorých ustanovení zákona, pre motoristov aj úpravu lehôt na vykonávanie pravidelných technických a emisných kontrol. Príjemnou zmenou bude zrušenie technickej kontroly na prívesné vozíky kategórie O1 do 750 kg ako aj malých motocyklov do objemu 50 ccm, ktoré sú vedené v kategóriach L1e, L2e a L6e. Tieto vyhlášky nie sú ešte schválené, takže za definitívnou podobou si budeme musiet pockat. Velké zmeny však nepredpokladáme.

Ing. Anton Angelovič / vedúci stanice technickej kontroly


Spät..