Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Schválenie podomácky vyrobeného traktora

Na obecných komunikáciách často vídame podomácky vyrobené vozidlá so zvláštnymi evidenčnými číslami, tzv. „céčkovými“ číslami, prípadne aj vozidlá staršej výroby, ktoré sme kedysi bežne stretávali na cestách ako PRAGA V3S, MULTICAR. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ako i súvisiace vyhlášky upravujú možnosť použitia takýchto vozidiel na verejných komunikáciách.

Stanica technickej kontroly Prešov

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný požiadať schvalovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom je najmä podomácky vyrobené vozidlo. Komerčne vyrábané vozidlá, napríklad traktory rôznych značiek ako ZETOR, KUBOTA, ISEKI atd., podliehajú riadnemu schváleniu na prevádzku v cestnej premávke. Musia byt prihlásené v evidencii vozidiel a vybavené tabuľkou s evidencným číslom (pre tieto vozidlá nie je určené jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou).Len do lesa a na pole. Jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivo vyrobenému vozidlu určenému na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:

1. poľnohospodárske traktory

2. lesné traktory

3. prípojné vozidlá určené pre traktory podľa písmen a) a b)

4. poľnohospodárske pracovné stroje samohybné

5. lesné pracovné stroje samohybné

JEDNOTLIVO VYROBENÉ VOZIDLO MUSÍ SPLNAŤ ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺnať, ustanovuje § 22 vyhlášky c. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania. Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou musí splnať základné technické požiadavky na:

1. osvetlenie vozidla

2. brzdové zariadenia

3. zvuk vozidla

4. spájacie zariadenia

5. zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby Spalovací motor jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou musí byt sériovo vyrábaný a môže byt použitý z vyradeného vozidla.

Metodika kontroly a doklady

Uvedené technické požiadavky sa kontrolujú v rámci technickej kontroly vozidla podľa metodického pokynu č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Prevádzkovateľ predkladá na STK pred vykonaním technickej kontroly zvláštne doklady od vozidla, pričom na tento účel možno použiť vyplnený formulár podľa prílohy č.1. MP č.70/2018. Pri identifikácii sa kontroluje iba identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré musí mať aspoň 5 znakov a nesmie obsahovať znaky I, O a Q, pre EČ sa pridelí skratka VOP /vozidlo s obmedzenou prevádzkou/ a v rubrike značka text VLASTNÁ VÝROBA.

Niektoré predpísané podmienky pre jednotlivo vyrobené vozidlá ka-tegórie T, R alebo PS na účely vnútroštátneho schválenia vozidla s ob-medzenou prevádzkou sú uvedené v prílohe č.2 Metodického pokynu č.70/2018. Tento MP je k dispozícii na stránke www.testek.sk v sekcii PRED-PISY – METODICKÉ POKYNY MDV SR – TK s výstupom pre správne konanie – MP č.70/2018Ing.

Ing. Anton Angelovič / vedúci stanice technickej kontroly

zdroj: www.testek.sk, www.mindop.sk


Sp䝻 ...