Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Autá ktoré musia ma KO
Doklady potrebné na KO
Homepage
Homepage
   

Prečo kontrola originality

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Súčasou kontroly originality nie je technická a emisná kontrola. Tieto je však potrebné mať platné, pretože bez nich nie je možné prihlásiť vozidlo do evidencie. V našej STK vykonáme na žiadosť zákazníka technickú kontrolu aj emisnú kontrolu. Ak má vozidlo platnú TK a EK zo zahraničia, tak Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie tieto uzná po predložení originálnych protokolov z krajiny pôvodu a ich prekladov do slovenského jazyka. Ak sú protokoly z Českej republiky, preklad nie je potrebný. Pokiaĺ ide o dovozy z USA a tretích krajín (mimo priestor EÚ), z Veľkej Británie, Turecka, podrobnosti je možné načítať na www.testek.sk v sekcii pre verejnosť.