Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Autá ktoré musia ma KO
Doklady potrebné na KO
Homepage
Homepage
   

• ide o vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia

• vozidlá po prestavbe

• ide o odhlásenie vozidla do cudziny

• ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený

• ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla

• osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

• opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie

• pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom

• vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel

• vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006