Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Autá ktoré musia ma KO
Doklady potrebné na KO
Homepage
Homepage
   

1. Vozidlá prihlásené do evidencie v Slovenskej republike

• preukaz totožnosti vlastníka osvedčenia o evidencii, a teda majiteľa (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)

• osvedčenie o evidencii

2. Vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie, ale podliehajú prihláseniu do evidencie (dovezené vozidlá)

• preukaz totožnosti (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)

• doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)

• osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované

• doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii

3. Vozidlá, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie

• preukaz totožnosti (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)

• technické osvedčenie vozidla

• doklad o nadobudnutí vozidla (predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu)

Bez predloženia týchto dokladov technik nesmie vykonať kontrolu originality vozidla. Všetky doklady musia by úradne preložené do slovenčiny, okrem dokladov z Českej republiky.