Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
   

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou a týmito dokladmi:

* zaťažené musia by vozidlá kategórií:

• M1 a M2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5t (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%)

• M3, N2, N3 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%)

• N3, ak ide o ťahač návesov, musí na točnicu ťahača pôsobi zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves

• O3, O4 (minimálne zaaženie vozidla MZ 40%)

MZ - definícia minimálneho zaťaženia.....


1. Pravidelná a administratívna kontrola

• osvedčenie o evidencii (list A4) resp. osvedčenie o evidencii vozidla, alebo ich aktuálnu kópiu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou, resp. osvedčenie o evidencii časť II. (list A4)

• platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha

• protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)

• vodič vozidla záchrannej služby, pohrebnej služby a vozidiel na prevoz uhynutých zvierat predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

• administratívna kontrola sa pri zmene EČV nevykonáva

2. Opakovaná kontrola

• doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v predchádzajúcich odsekoch) spolu s protokolom z predchádzajúcej kontroly.


Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri poslednej technickej kontrole, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykona nová technická kontrola v plnom rozsahu.