EMISNÁ KONTROLA

UNI STK PREŠOV

Emisná kontrola

Emisná kontrola je kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržiavanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

UNI STK - Emisná kontrola

Emisné kontroly vykonávame na:

 • vozidlách so zážihovým (benzínovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT,
 • vozidlách so zážihovým (benzínovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom RKAT, RKAT OBD (r.v. od 1.1.2005 a vyššie),
 • vozidlách so vznetovým (naftovým) motorom s emisným systémom BEZKAT/NKAT so systémom NKAT OBD (r.v. od 1.1.2008 a vyššie),
 • vozidlách s pohonom LPG/CNG, Hybrid.

Pravidelnej EK nepodlieha:

 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie pred 1. augustom 1970,
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie pred 1. decembrom 1971,
 • vozidlá kategórie L, O.

VYHODNOTENIE EMISNEJ KONTROLY

1

Spôsobilé na prevádzku

v cestnej premávke – ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby.  

2

Dočasne spôsobilé

na prevádzku v cestnej premávke – ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyby, prevádzkovateľ je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

3

Nespôsobilé

na prevádzku v cestnej premávke – ak sú na vozidle zistené nebezpečné chyby a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.

Lehoty emisnej kontroly
Druh vozidla Kategória Lehoty TK
Traktory Ta 4 - 4 - 4
Osobné a nákladné vozidlá M1 a N1 (okrem vozidiel
so zážihovým motorom
s nezdokonaleným emisným
systémom)
4 - 2 - 2
Traktory Tb 4 - 2 - 2
Osobné a nákladné vozidlá M1 a N1 so zážihovým motorom
s nezdokonaleným emisným
systémom
1 - 1 - 1
Vozidlá M2, M3, N2, N3 1 - 1 - 1
Vozidlá taxislužby, autoškoly,
zdravotnej záchrannej služby, banskej
záchrannej služby alebo plynárenskej
poruchovej služby
  1 - 1 - 1
Doklady potrebné k emisnej kontrole
 • originál osvedčenia o evidencii vozidla časť I. alebo časť II.,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu,
 • ak bol doklad – osvedčenie o evidencii vozidla zadržaný políciou, predložiť kópiu overenú DI spolu s potvrdením o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru,
 • pri opakovanej EK osvedčenie o evidencii vozidla časť I. alebo časť II. a taktiež protokol z predchádzajúcej kontroly vozidla.
Prekážky vo vykonaní emisnej kontroly

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení,
 • nesúhlasia identifikátory namontovaného plynového zariadenia s údajmi v priloženom protokole o montáži plynového zariadenia.

UNI STK PREŠOV - TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA

OBJEDNAJTE SA ZADARMO

Viac informácií o jednotlivých druhoch kontrol nájdete na nasledujúcich internetových stránkach

© 2024 Všetky práva vyhradené pre UNI STK
Pripomenieme Vám termín TK a EK prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie