Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Novinky v zákone o cestnej premávke

Dna 20.5.2018 nadobudli úcinnost ustanovenia zákona c. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nahradia zákon c. 725/2004 Z. z. Oproti starému zákonu prináša niekolko zmien, ktoré sa bytostne týkajú aj staníc technickej kontroly. Podrobnejší výklad zákona prinesú aj jednotlivé vyhlášky, ktoré sú ešte len v legislatívnom procese.

Stanica technickej kontroly Prešov

Dlho diskutovanou zmenou pred schválením zákona bolo otvorenie siete staníc technickej kontroly. Táto zmena nakoniec neprešla a rozšírenie siete bude nadalej v kompetencii Ministerstva dopravy. Nadalej platí, že každé okresné mesto má priestor pre 2 stacionárne STK, krajské mesto pre 4 STK, pre mesto Košice nastala zmena, kde je povolených 7 staníc a pre hlavné mesto Bratislava 20 staníc technických kontrol. Ak v nejakom okrese nárast poctu registrácií vozidiel zabezpecí vytaženie dalšej linky min. na 25 % kapacity, môže dôjst k rozšíreniu siete o dalšiu stanicu, prípadne o dalšiu linku existujúcej STK.

 

Pokračovanie