TECHNICKÁ KONTROLA

UNI STK PREŠOV

Technická kontrola

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

Technická kontrola s dôrazom na váš komfort, časovú aj priestorovú dostupnosť a rýchlosť vybavenia – takto znie ponuka UNI STK v Prešove. Pracujeme s modernými mechanizmami, ktoré sa s našimi bohatými skúsenosťami a odbornými znalosťami podpisujú pod dôslednú kontrolu. Garantujeme spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a precíznosť. Uvedomujeme si totiž, aká je technická kontrola dôležitá pre bezpečnosť posádky auta, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pravidelne realizovaná technická kontrola zaistí, že vaše auto – osobné či nákladné – bude spĺňať predpísané normy a cestovné predpisy. A to nielen vnútroštátne, ale aj medzinárodné.

UNI STK - Technická kontrola

VYHODNOTENIE TECHNICKEJ KONTROLY

1

Spôsobilé

na prevádzku v cestnej premávke – ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. 

2

Dočasne spôsobilé 

na prevádzku v cestnej premávke – ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

3

Nespôsobilé

na prevádzku v cestnej premávke – ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

Doklady potrebné k technickej kontrole
 • originál osvedčenia o evidencii vozidla časť I. alebo časť II.
 • potvrdenie o montáži fólií na zasklených plochách, ak ich vozidlo má nalepené.
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG/CNG, ktoré týmto zariadením nebolo vybavené od výrobcu, ale bolo dodatočné domontované.
 • ak bol doklad – osvedčenie o evidencii vozidla zadržaný políciou, predložiť overenú kópiu DI spolu s potvrdením o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru.
 • pri opakovanej technickej kontrole osvedčenie o evidencii vozidla časť I. alebo časť II. ako aj protokol z predchádzajúcej kontroly vozidla.
 • certifikát o vykonanej oprave vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla – zavesenie kolies, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy (platí od 1.1..2022).
Lehoty technických kontrol

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Druh vozidla Kategória Lehoty TK
Malé motocykle L3eA1, L4eA1 4 - 4 - 4
Ľahká štvorkolka L6e do 125 cm³ 4 - 4 - 4
Prípojné vozidlá 02, R2 4 - 4 - 4
Traktory Ta a prípojné vozidlá za traktor Ta, R3a a R4a 4 - 4 - 4
Motocykle a štvorkolky L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3,
L5e, L6e nad 125 cm³ a L7e
4 - 2 - 2
Osobné a nákladné vozidlá M1 a N1 4 - 2 - 2
Traktory Tb a prípojné vozidlá za traktor Tb, R3b a R4b 4 - 2 - 2
Vozidlá M2, M3, N2, N3 1 - 1 - 1
Prípojné vozidlá O3, O4 1 - 1 - 1
Vozidlá taxislužby, autoškoly,
zdravotnej záchrannej služby,
banskej záchrannej služby alebo
plynárenskej poruchovej služby
  1 - 1 - 1
Autobusy staršie ako 8 rokov   6 mesiacov

Technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú O1, R1, L1 a L2e (výnimka: ak je potrebné takúto kontrolu vykonať na iný účel, napr. kvôli inej technickej zmene).

Desatoro pred technickou kontrolou

Venujte kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK pár minút.

 1. Nezabudnite si skontrolovať povinnú výbavu vozidla.
 2. Preskúšajte funkčnosť ostrekovačov, stieračov a klaksónu.
 3. Preverte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie a diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové a spätné svetlá). Vyskúšajte funkčnosť znižovania predných svetlometov.
 4. Skontrolujte či je motorový priestor suchý, či neunikajú prevádzkové kvapaliny.
 5. Skontrolujte funkčnosť bŕzd, vrátane výšky zdvihu páky parkovacej brzdy.
 6. Preverte si riadenie, či vozidlo reaguje plynulo na natočenie volantu a či sa volant po prejdení zákrutou vracia do východiskovej polohy.
 7. Premerajte si dezén pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je min. 1,6 mm resp. 1 mm u kategórie L), presvedčte sa či máte predpísaný rozmer pneumatík podľa osvedčenia o evidencii.
 8. Na prednom skle a na predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie. Tieniaca fólia nesmie prekrývať zadné brzdové svetlo, tzv. tretie brzdové svetlo. Skontrolujte si či nie je prasknuté predné sklo - za narušený výhľad z miesta vodiča cez zónu čistenia stieračmi čelného skla sa považuje stav, ak sa v zóne bezprostredne pred vodičom nenachádza žiadne poškodenie alebo sa mimo zóny bezprostredne pred vodičom nachádzajú najviac 3 poškodenia akéhokoľvek typu veľkosti menšej ako 20mm.
 9. Presvedčte sa či nie je výfukové potrubie uvoľnené, netesné a či nevydáva nadmerný hluk.
 10. Skontrolujte si či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch so skutočným stavom na vozidle (farba, výrobný štítok, VIN, EČV).

Technická kontrola – ako sa na ňu zodpovedne pripraviť?

Každý zodpovedný vodič vie, že technická kontrola si žiada dobrú prípravu vozidla. Určite si skontrolujte povinnú výbavu. Mnohí často zabúdajú na dobu exspirácie autolekárničky. Za povšimnutie určite stojí aj stav a funkčnosť bŕzd, stieračov, klaksónu, ostrekovačov či svetiel. Rozhodne nejde o maličkosti a ich dobrý stav netreba nikdy podceniť. Technická kontrola si taktiež posvieti na riadenie. Konkrétne či auto správne a plynulo reaguje na natočenie volantu a či sa volant vráti do východiskovej polohy po prejdení zákruty. Technická kontrola neobíde ani pneumatiky. Že nemáte na kolesách obuté pneumatiky v predpísanom rozmere a dezéne (podľa osvedčenia o evidencii)? V takomto prípade nečakajte, že technická kontrola bude úspešná. Je na čelnom skle prasklina? Technická kontrola neobíde ani sklá a okná. Taktiež zbystrite pozornosť, ak sa na niektorých z nich nachádzajú tieniace fólie – v niektorých prípadoch ich totiž budete musieť odlepiť (povolené nie sú napríklad na čelnom skle či treťom brzdovom svetle).

Dodáme, že technická kontrola si žiada čisté vozidlo a odovzdanie príslušnej dokumentácie. V prípade vozidiel záchrannej a pohrebnej služby, ako aj aut slúžiacich na prevoz uhynutých zvierat je potrebné predložiť potvrdenie o vykonanej dezinfekcii.

Povinná výbava
 • prenosný výstražný trojuholník podľa predpisu EHK 27
 • reflexný odev umiestnený v dosahu vodiča
 • autolekárnička/motolekárnička pre kategóriu vozidiel M1, N, T, C a Ps
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky kolies alebo bezdemontážnu sadu (kompresor a lepiaca sada)
 • označenie CNG resp. LPG pre motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn resp. skvapalnený ropný plyn
 • hasiaci prístroj pre vybrané kategórie motorových vozidiel
 • zakladacie klíny pre vybrané kategórie motorových vozidiel

UNI STK PREŠOV - TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA

OBJEDNAJTE SA ZADARMO

Viac informácií o jednotlivých druhoch kontrol nájdete na nasledujúcich internetových stránkach

© 2024 Všetky práva vyhradené pre UNI STK
Pripomenieme Vám termín TK a EK prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie