PROTIKORUPČNÉ MANAŽÉRSTVO

UNI STK PREŠOV

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA

Organizácia UNI STK, s.r.o. vykonáva technické kontroly, emisné kontroly a kontroly originality. Organizácia UNI STK, s.r.o zaviedla a používa systém manažérstva proti korupcie podľa ISO 37001: 2016 v oblasti:


Výkon technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a súvisiacich služieb

Vedenie organizácie sa zaväzuje k:

1. Netolerovaniu korupčného konania a foriem podplácania v akejkoľvek podobe.

2. K dodržiavaniu zákonných požiadaviek (vrátane protikorupčných) vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme.

3. Implementovaniu vhodných manažérskych postupov, ktoré nám pomôžu zamedziť' akémukoľvek porušeniu tejto protikorupčnej politiky, a tiež odhaliť', nahlásiť' a vyriešiť' každé porušenie tejto politiky.

4. Eliminácii potenciálneho priestoru pre vznik korupcie a predchádzaniu azamedzeniu korupčného konania v akejkoľvek forme.

5. Zachovaniu dôvernosti a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie.

6. Ubezpečeniu, že oznamovatelia korupcie nebudú nijako potrestaní a nebudú voči nim vyvíjané žiadne priame alebo nepriame odvetné opatrenia

7. Podpore pracovníkov pri nahlasovaní korupcie alebo podozrení zkorupcie.

8. Preverovaniu akékoľvek podozrenia z korupčného správania a v prípadepreukázania korupčného správania, vyvodiť dôsledky v zmysleplatných právnych predpisov a systému manažérstva proti korupcii.

9. Zvyšovaniu protikorupčného povedomia zamestnancov prostredníctvom protikorupčného vzdelávania.

10. Neustálemu zlepšovaniu systému manažérstva proti korupcii.

 

Protikorupčná politika (Plné znenie Protikorupčnej politiky)

Etický kódex zamestnanca

Certifikát TUV SUD

UNI STK PREŠOV - TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA

OBJEDNAJTE SA ZADARMO

Viac informácií o jednotlivých druhoch kontrol nájdete na nasledujúcich internetových stránkach

© 2024 Všetky práva vyhradené pre UNI STK
Pripomenieme Vám termín TK a EK prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie